2 % z dane

Vážení rodičia a priatelia SOŠs!
 
Rozhodli sme sa obrátiť na Vás s informáciou o možnosti venovať 2 % zo svojich daní nášmu občianskemu združeniu, ktoré sa venuje mládeži v jej voľnom čase.


Nikola Štefundová - majsterka Slovenska

Na halových majstrovstách Slovenska v atletike, ktoré sa konajú v bratislavskej hale Elán, získala Nikola Štefundová (žiačka odboru technicko-ekonomický pracovník), v behu na 1500 metrov svoj titul MAJSTERKA SLOVENSKA.

BLIŽŠIE INFORMÁCIE


Motivačné štipendium pre žiakov základných škôl

 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR chce motivovať žiakov, aby sa hlásili na študijné a učebné odbory, ktorých absolventi sú vyhľadávaní na trhu práce.  Na našej škole sú to tieto odbory:

strojný mechanik, obrábač kovov  a umeleckoremeselné spracúvanie kovov.

Žiakom základných škôl,  ktorí sa rozhodnú pre štúdium takýchto študijných a učebných odborov, sa bude vždy zo štátneho rozpočtu poskytovať motivačné štipendium. Jeho výška je odstupňovaná podľa konkrétne určeného priemerného prospechu žiaka.

BLIŽŠIE  INFORMÁCIE


ZENIT 2017 - celoslovenské kolo

Na celoslovenskom kole ZENIT 2017 v strojárstve úspešne reprezentovali našu školu dvaja mechanici nastavovači Patrik Masnica žiak III. ročníka získal 2. miesto v strojovom obrábaní kovov a Peter Kubjatko žiak IV ročníka získal 3. miesto v kategórii programovanie CNC. Petra od druhého miesta delil 1 bod.

Chlapci gratulujeme a ďakujeme


Technická výchova žiaci ZŠ Ochodnica na SOŠ

V rámci technickej výchovy žiaci so ZŠ Ochodnica v štyroch blokoch získavali zručnosť v obrábaní kovov. Chlapci aj dievčatá boli veľmi zruční a na dielňach školy sa im páčilo.


Kritéria prijímacieho konania pre školský rok 2017/2018

Kia Motors Slovakia s.r.o. - INFORMUJE

Študentov zapojených do duálneho vzdelávania najviac láka štipendium a garantované pracovné miesto

Spoločnosť Kia Motors Slovakia sa v školskom roku 2016/2017 po prvýkrát zapojila do systému duálneho vzdelávania. Od septembra minulého roka 22 študentov Strednej odbornej školy strojníckej v Kysuckom Novom Meste získava teoretické a praktické skúsenosti v odboroch Mechanik špecialista automobilovej výroby a Programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení.

Vyvážené praktické a teoretické vyučovanie prebieha v priestoroch školy, vo Vzdelávacom stredisku spoločnosti Kia Motors Slovakia v Gbeľanoch a v závode v Tepličke nad Váhom.

Pokračovanie na http://www.kia.sk/news/index.php?news&data_id=1054.


Desivé svedectvo nášho žiaka

Ráno 19.01.2017 bol Matej asi sto metrov od domu, keď zbadal, ako auto prešlo bránou. Keď tam prišiel, videl muža v krvi. Bol v bezvedomí, snažil sa mu pomôcť. Volal na tiesňovú linku, operátorka mu radila, čo mám robiť. Dával mu umelé dýchanie, ....

Viac na http://www.pluska.sk/regiony/stredne-slovensko/video-matej-zufalej-zachrane-dominika-auto-ho-pritlacilo-nebolo-mu-pomoci.html 

ĎAKUJEME


Štruktúra odborov pre prijímanie žiakov pre školský rok 2017/2018

P.č.

Kód odboru

Názov študijného alebo učebného odboru

Stupeň vzdelania (ISCED)

Dĺžka štúdia

Počet žiakov

študijné odbory

1.

2411 K

mechanik nastavovač

ISCED 3A

4

31

2.

2413 K

mechanik strojov a zariadení

ISCED 3A

4

10

3.

2426 K

programátor obrábacích a zváracích strojov a  zariadení

ISCED 3A

4

17

4.

2679 K

mechanik - mechatronik

ISCED 3A

4

10

5.

2682 K

mechanik počítačových sietí

ISCED 3A

4

10

6.

2697 K

mechanik elektrotechnik

ISCED 3A

4

17

7.

8503 K 01

umeleckoremeselné spracúvanie kovov - kováčske a zámočnícke práce

ISCED 3A

4

17

učebné odbory

8.

2464 H

strojný mechanik

ISCED 3C

3

10

9.

2433 H

obrábač kovov

ISCED 3C

3

10

10.

2488 H

mechanik špecialista automobilovej výroby

ISCED 3C

3

17

11.

4572 F

poľnohospodárska výroba

ISCED 2C

2

17

 Bližšie informácie môžete získať: Ing. Pavol Pavlus (tel: +421 917 496 123).  


.