CAD systémy v elektronike

 

Zameranie projektu:

Zameranie projektu bolo zaviesť do výučby odborných predmetov elektrotechnika, elektronika, grafické systémy, číslicová technika, elektrické merania skupiny študijných odborov 26 elektrotechnika moderný spôsob výučby, pomocou návrhových, stimulačných a edukačných programov.

 

Špecifickými cieľmi projektu boli: 

 • zakúpenie licencii NI MULTISIM (výkonný simulátor analógových, digitálnych a zmiešaných odborov), 
 • preškoliť učiteľov elektrotechnických odborných predmetov v rámci Slovenskej republiky na prácu s týmto programom, 
 • napísať učebné texty pre žiakov a vypracovať námety s príkladmi a úlohami z rôznych oblastí elektroniky a následne zverejnenie materiálov na internete, 
 • zvýšiť kľúčové odborné kompetencie učiteľov a žiakov v oblasti práce a používaním grafického softvéru pre elektroniku, 
 • skvalitniť výučbu odborných predmetov: elektrotechnika, elektronika, elektrické merania a grafické systémy prostredníctvom využívania programu NI MULTISIM, čím sa dosiahne inovácia a zefektívnenie výučby.

 

Školenie pedagogických pracovníkov:

Na škole sme plánovali vykonať dve školenia pre pedagogických pracovníkov. Po oslovení škôl sme zaznamenali vysoký záujem na jeden z ponúkaných termínov. Preto sme prvé školenie uskutočnili v dňoch  20.11.2009 - 21. 11. 2009. Záujemcovia boli prevažne zo Žilinského kraja. Školiteľmi boli Ing. Pavol Pavlus a Bc. Peter Franek. Druhé školenie sme uskutočnili v dňoch 11.12.2009 -12.12.2009 pre učiteľov, majstrov odbornej výchovy a žiakov našej školy. Zúčastnilo sa na ňom 12 účastníkov (Príloha č.2 – Prezenčná listina).  Celkovo prešlo kurzom „CAD v elektronike“ 28 účastníkov, z ktorých bolo 16 pedagogických pracovníkov z iných škôl. Časový rozsah kurzov bol 16 hodín.

 

Obsah vzdelávania - školenia: 

 • 1. Súčiastky využívané programom pasívne súčiastky R,L,C pasívne polovodičové súčiastky, aktívne polovodičové súčiastky, zdroje napätí, prúdov a signálov, funkčné bloky, analógové I0, číslicové I0, špeciálne súčiastky, 
 • 2. Meracie prístroje využívané programom základné meracie prístroje V-meter, A-meter, W-meter, multi-meter, dvoj a štvorkanálový osciloskop merač skreslenia, počítadlo, generátor slov, logický analyzátor, logický konvertor sieťový analyzátor, spektrálny analyzátor... 
 • 3. Tvorba schémy zapojenia zásady a pravidlá pre tvorbu schém, zostavenie jednoduchých schém, zostavenie zložitejších schém, 
 • 4. DC analýza zásady DC analýzy, príklady na DC analýzu, 
 • 5. AC analýza zásady AC analýzy, príklady na AC analýzu, 
 • 6. Riešenie praktických príkladov riešenie praktických príkladov podľa zadania, tvorba vlastných zapojení.

 

K vzdelávaniu bola spracovaná didaktická  pomôcka zbierka príkladovNachádza sa na nej zároveň aj zbierka príkladov na využitie NI Multisimu na školách, ktorú plánujeme postupne dopĺňať ďalšími príkladmi a námetmi na vyučovanie.