Štruktúra odborov pre prijímanie žiakov pre školský rok 2017/2018

P.č.

Kód odboru

Názov študijného alebo učebného odboru

Stupeň vzdelania (ISCED)

Dĺžka štúdia

Počet žiakov

študijné odbory

1.

2411 K

mechanik nastavovač

ISCED 3A

4

31

2.

2413 K

mechanik strojov a zariadení

ISCED 3A

4

9

3.

2426 K

programátor obrábacích a zváracích strojov a  zariadení

ISCED 3A

4

10

4.

2679 K

mechanik - mechatronik

ISCED 3A

4

20

5.

2682 K

mechanik počítačových sietí

ISCED 3A

4

10

6.

2697 K

mechanik elektrotechnik

ISCED 3A

4

10

7.

8503 K 01

umeleckoremeselné spracúvanie kovov - kováčske a zámočnícke práce

ISCED 3A

4

5

učebné odbory

8.

2464 H

2433 H

3678 H

strojný mechanik


obrábač kovov


inštalatér

ISCED 3C

3

20

9.

6475 H

technicko - administratívny pracovník

ISCED 3C

3

17

10.

2488 H

mechanik špecialista automobilovej výroby

ISCED 3C

3

17

11.

4572 F

poľnohospodárska výroba

ISCED 2C

2

17

 Bližšie informácie môžete získať: Ing. Pavol Pavlus (tel: +421 917 496 123).