Pokyny na vyplnenie prihlášky na VŠ

Píšte čitateľne veľkým tlačeným písmom! Údaje neprepisujte!

 1. strana

 • Akademický rok: 2012/2013
 • Uveďte presný názov VŠ, fakulty a študijného programu (treba si zistiť, či je možné uviesť na jednej prihláške viac fakúlt, koľko študijných programov môžete uviesť na jednej prihláške a pod.)
 • Forma štúdia: denná alebo externá
 • Metóda štúdia: prezenčná (denne navštevujete prednášky) alebo dištančná (externá) alebo kombinovaná podľa informácie o možnostiach štúdia
 • Rok maturitnej skúšky: 2012
 • Absolvovaná SŠ: stredná odborná škola
 • Kód strednej školy: 17053722
 • Názov: Stredná odborná škola strojnícka
 • Ulica a číslo: Športová 1326
 • Mesto (obec):  Kysucké Nové Mesto
 • PSČ: 024 01
 • Študijný odbor: nájdeš podľa vysvedčenia
 • Kód študijného odboru: nájdeš podľa vysvedčenia
 • Stupeň dosiahnutého vzdelania: 6  


2. strana

 • Predmety: vypisujete podľa vysvedčenia, správanie sa nepíše, vyčiarknite políčka, ak ste v určitom roku predmet nemali a nie je možné napísať známku 
 • Vyplňte z vysvedčení za 2. polrok prvého, druhého a tretieho ročníka
 • Prospech z 1. polroku  štvrtého ročníka neuvádzajte (niektoré školy vyžadujú aj 1.polrok  štvrtého, prípadne piateho roč. – treba zistiť podľa konkrétnej školy)
 • Študijný priemer: zaokrúhľujete na 2 desatinné miesta
 • V tabuľke "Klasifikácia maturitnej skúšky" vyplňte len predmet maturitnej skúšky a úroveň 
 • Predmet maturitnej skúšky a úroveň
  • Slovenský jazyk a literatúra (úroveň nie je)
  •  Anglický jazyk alebo nemecký jazyk (úroveň B1 alebo B2)
  • Teoretická časť odbornej zložky (úroveň nie je)
  • Praktická časť odbornej zložky (úroveň nie je)
  • Matematika - pokiaľ z nej maturujete (úroveň nie je)   
 • Správnosť údajov overí p. Suranová počas úradných hodín v utorok, treba si dohodnúť termín.  K overeniu treba priniesť všetky vysvedčenia!


3. strana

 • Nalepte kópiu  (ak vyžaduje VŠ originál ) dokladu  o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (ústrižok poštovej poukážky alebo výpis z účtu) 
 • Uveďte dátum a prihlášku podpíšte!  


4. strana

 • Je určená vysokým školám alebo fakultám (nevypisujete) 


Účasť a úspešnosť na olympiádach a súťažiach sa uvádza v samostatnej prílohe, ak to požaduje vysoká škola alebo fakulta v podmienkach na prijatie.

Potvrdenie lekára o zdravotnej spôsobilosti na vysokoškolské štúdium vyplňte podľa požiadavky vysokej školy alebo fakulty.

Ak je potrebné, priložte k prihláške aj životopis.


Poznámka:

 • Elektronická prihláška (ďalej len „e-prihláška“) sa podáva prostredníctvom webovej stránky fakulty. E-pri hláška je plnohodnotná prihláška na štúdium rovnako ako prihláška v papierovej forme. Nevyhnutnou podmienkou pre úspešne podanie e-prihlášky na danej fakulte je tlač a následné odoslanie (najneskôr do stanoveného termínu na podávanie prihlášok) vytlačenej e-prihlášky. Poplatok za podanie elektronicko-pa pierovej oproti klasickej papierovej prihláške je nižší o 5 až 15 €.

  Fakulty poskytujú uchádzačom online návody na vyplnenie e-prihlášky, príručky, animované tutoriály (testovacie verzie) vo svojich informačných systémoch (AIS, UIS, AiS2, MAIS). Pri elektronickom podaní sa uchádzač zaregistruje, vyplní, potvrdí a vytlačí e-prihlášku. Vytlačenú a podpísanú prihlášku spolu s fakultou požadovanými prílohami a dokladom o zaplatení poplatku za prijímacie konanie odošle na adresu fakulty.
  Cez rozhranie e-prihlášky uchádzač môže sledovať stav podanej (elektronickej alebo papierovej) prihlášky od zaevidovania, cez spárovanie podanej e-prihlášky s doručenou papierovou a s poplatkom, akceptáciu, rozhodnutie prijímacej komisie a využívať aj ďal šie funkcie. Pre prijatých uchádzačov je e-prihláška následne spojená s elektronickou návratkou. V zásade sa jedná o elektronické potvrdenie záujmu študovať, uploadnutie fotografie pre študentský preukaz a evidenciu poplatkov ku zápisu.

  Papierová prihláška sa podáva listovou zásielkou alebo osobným doručením na adresu fakulty.

  Viac aktuálnych informácií pre prijímacie konanie na VŠ nájdete na: http://www.uips.sk/prjimacky-na-vysoke-skoly/informacie-pre-zaujemcov-o-studium-na-vysokej-skole

NáhľadPrílohaVeľkosť
prihláška.doc38 KB