Mám silu + Ja, ty a média

Na záver školského roka 2012/2013 sa v Strednej odbornej škole strojníckej v Kysuckom Novom Meste realizovali dva malé projekty v rámci Operačného programu Vzdelávanie a Národného projektu KomPrax / Kompetencie pre prax /. Garantom tohto národného projektu je Slovenský inštitút mládeže IUVENTA.
 
Dňa 26.júna 2013 sa uskutočnil v priestoroch školy a v priestoroch Fitclubu R+S projekt pod názvom „ Mám silu“, ktorý bol určený pre chlapcov vo veku 16-17 rokov. Cieľom projektu bolo podporiť zmysluplné trávenie voľného času, získať vedomosti o správnej výžive a správnom životnom štýle mladých ľudí a taktiež posilniť vzájomné priateľské vzťahy. V závere stretnutia si chlapci zmerali silu rúk vo zdvihoch a v časovom limite sklápanie. Víťazi boli odmenení vecnými cenami. Autorom projektu bola Ing. Miroslava Kekelyová. Realizačný team tvorili i Mgr. Štefan Mitka, Bc. Slávka Ripelová konateľka Fitclubu a Bc. Katarína Holtánová, ktorá prednášala a diskutovala o správnej výžive, správnom životnom štýle a posilňovaní tela. 

 


 Dňa 27. júna 2013 sa v priestoroch školy realizoval projekt: „ Ja, ty a média“, ktorý mal prispieť k zvýšeniu mediálnej gramotnosti mladých ľudí, ku schopnosti sebareflexie a sebariadenia vo vzťahu k médiám, k nutnosti selekcie informácií ponúkaných médiami mladému človeku, či k významu odlíšenia reality od fikcie v médiách. Významnou súčasťou projektu bola i prednáška s názvom „ Mediálna realita“, ako aj malý worshop, ktoré žiakom sprostredkoval prizvaný odborník na danú tému Mgr. Daniel Kotrč, PhD. Autorom projektu bola Mgr. Edita Kormanová, ktorá na záver projektu pracovala so žiakmi na tvorbe koláži, ktoré zachytávali ich vlastné videnie sveta médií. 

 Obidva projekty boli financované zo zdrojov EÚ.