Škola vo firme, firma v škole

Cieľom projektu bolo predstaviť žiakom, ich rodičom a výchovným poradcom so ZŠ odbory, ktoré sa vyučujú v Strednej odbornej škole strojníckej a spoluprácu školy s partnerskými zamestnávateľskými firmami. Vzhľadom k tomu, že Stredná odborná škola strojnícka spolupracuje so spoločnosťami INA Kysuce s. r. o, KIA Motors Slovakia  s.r.o , Scheidt& Bachmann Slovensko, Kinex, Omnia  sa jedná sa o odbory, ktoré sú najviac žiadané zamestnávateľmi:

  • 2679 K mechanik – mechatronik,
  • 2411 K mechanik nastavovač,
  • 2697 K mechanik elektrotechnik,
  • 2426 K programátor obrábacích strojov a zváracích zariadení,
  • 2414 L01 strojárstvo – výroba, montáž a oprava prístrojov a zariadení,
  • 2488 H mechanik špecialista automobilovej výroby,
  • 2464 H strojný mechanik

Projekt sa  zameriaval na cieľovú skupinu – žiaci základných škôl a ich rodičia. Veľký dôraz však kladieme aj na dostatočnú informovanosť  výchovných poradcov, ktorí sú často krát prví poradcovia rodičov a žiakov končiacich ročníkov.

Zo získaných  prostriedkov  boli zabezpečené aktivity a  propagačné materiály, ktoré sa následne využili pri organizovaní Dňa otvorených dverí v  priestoroch Strednej odbornej školy strojníckej. Tieto materiály boli  využité  na burzách stredných odborných škôl a využijú sa pri osobnej návšteve na základných školách a  na rodičovských združeniach  a to v Čadčianskom a Žilinskom okrese a okrese Kysucké Nové Mesto v územnej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.  Nemenej dôležitý význam pri propagácii odborného vzdelávania na Strednej odbornej škole strojníckej bola príprava a inštalácia propagačného panelu vo vestibule praktického vyučovania, na ktorom sú názvy študijných a učebných odborov a logá firiem a spoločnosti, ktoré so školou intenzívne spoluprácujú. Nájdeme tam logá strategicky významných spoločnosti v regióne ako sú strojárske firmy na Kysuciach INA Kysuce, Kinex, Omnia, automobilová spoločnosť KIA Motors Slovakia, Scheidt&Bachmann - žilinská firma zaoberajúca sa zabezpečovacou technikou a AGO Kysucký Lieskovec.

V rámci rešpektovania prioritných tém výzvy boli aktivity orientované na podporu tých študijných a učebných odborov, ktoré sú prednostne žiadané partnerskými zamestnávateľskými firmami v našom regióne a to hlavne v oblasti strojárstva a automobilovej výroby. Veľkým lákadlom bol októbrový „ Autosalón v Strednej odbornej škole strojníckej“, ktorý podporila spoločnosť Kia Motors Slovakia osobnou účasťou.

Ďalšia aktivita bola zameraná na Workschop pre výchovných poradcov. Touto aktivitou sledujeme pôsobenie na pedagogických zamestnancov, ktorí by mali mať dostatočné množstvo odborných vedomosti a skúsenosti pri odporúčaní a výbere štúdia žiakom základných škôl. V spolupráci so spoločnosťou INA Kysuce bola zabezpečená exkurzia vo firme pre výchovných poradcov z okresu Žilina, Čadca a Kysucké Nové Mesto. V spolupráci s Kysuckým múzeom v Čadci sme v novembri nainštalovali do priestorov kaštieľa v Radoli výrobky žiakov z odborov strojný mechanik, umelecko remeselné spracúvanie kovov ako aj podnikateľ pre rozvoj vidieka zhotovené  ručne z kovov a ďalších prírodných materiálov. Ďalšie výrobky boli nainštalované v priestoroch pre školskou jedálňou, kde potešia návštevníkov školy, ale aj všetkých žiakov a pedagógov. Ideálne dopĺňajú edukačný proces a pôsobia aj na rodičov, ktorí prídu na rodičovské združenia.

Nemalý význam pri  zrode a realizácii projektu mali práve partnerské zamestnávateľské  firmy, ktoré  ho podporili finančne v celkovej výške 500,00€ čo predstavuje 15,62% nákladov z celkovej výšky finančných prostriedkov. Osobne sa zúčastnili na Dni otvorených dverí, Burze stredných škôl a prisľúbili aj spoluúčasť na rodičovských združeniach v základných školách, kde budú spoločne so zástupcami Strednej odbornej školy strojníckej vysvetľovať aj rodičom stratégiu školy a vzájomnú spoluprácu.

Stredná odborná škola strojnícka v Kysuckom Novom Meste dlhodobo realizuje propagovanie študijných a učebných odborov, ktoré sa tu vyučujú. Škola propaguje svoju činnosť v regionálnych médiách, pravidelne na webovej stránke školy. Už tretí rok po sebe je organizované stretnutie s výchovnými poradcami, z okresov Čadca, Žilina a Kysucké Nové Mesto, pre ktorých sa organizujú exkurzie v jednotlivých spoločnostiach, aby mali možnosť sprostredkovať svoju skúsenosť žiakom a rodičom končiacich ročníkov základných škôl. O pôsobení školy sa pozitívne a rozsiahlo vyjadrila aj spoločnosť S&B v časopise FORBES, no najväčším uznaním bolo ocenenie ministra hospodárstva na súťaži Mladý Tvorca 2013 kde škola získala 1. miesto za najlepšiu spoluprácu so zamestnávateľskou sférou.

Jedinečnosť, či originalita projektu ? Na túto otázku by najlepšiu odpoveď dali tí, ktorí navštívili školu a môžu rok po roku sledovať postup školy a jej premeny. Vysoko však hodnotím tvorivé dielne v rámci Dňa otvorených dverí, kreativitu žiakov, ktorí sprevádzajú svojich budúcich spolužiakov a zapálenie pedagógov pre tvorivú činnosť, či práca s výchovnými poradcami. Dôkazom je ak rodičia, ktorí sú absolventmi školy dajú do tých istých lavíc študovať svoje deti.

Aj keď aktivity projektu Škola vo firme,  firma v škole boli realizované v spoločnej spolupráci partnerských zamestnávateľských firiem a Strednej odbornej školy strojníckej v Kysuckom Novom Meste budeme určite pokračovať či už spoločnými nábormi žiakov základných škôl, v spolupráci pri realizácii praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky a záverečnej skúšky, exkurziami a podporou technickej výchovy v priestoroch školy. Najlepší žiaci školy budú odporúčaní do pozornosti firiem ako uchádzači o štipendium.

Verím, že táto forma podpory odborného vzdelávania prinesie do školských lavíc Strednej odbornej školy strojníckej dostatočný počet záujemcov o štúdium.