Triedy v školskom roku 2014/2015

 1. ročník

I.Atriedna učiteľka - Mgr. Drahomíra Dupkalová
odbory: mechanik elektrotechnik, programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení
I.Btriedny učiteľ - Ing. Ján Muška
odbory: mechanik - mechatronik 
I.Ctriedna učiteľka - Ing. Štefánia Plevková
odbor: mechanik počítačových sieti
I.Dtriedna učiteľka - Ing. Katarína Rudincová
odbory: mechanik nastavovač, umeleckoremesené spracúvanie koivov
I.Etriedna učiteľka - Mgr. Eva Bolíková
odbory: mechanik špecialista automobilovej výroby, agromechanizátor,opravár, poľnohospodárska výroba   
I.Ftriedna učiteľka - Ing. Alena Cinková
odbor: technicko-administatívny pracovník, strojný mechanik, obrábač kovov
I.Jtriedna učiteľka - Ing. Eriak Synáková
odbor: technicko-ekonomický pracovník, strojárstvo

2. ročník

II.Atriedna učiteľka - Mgr. Daniela Lisková
odbory: mechanik elektrotechnik, mechanik - mechatronik
II.Btriedna učiteľka - Mgr. Iveta Gladišová
odbory: mechanik nastavovač, programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení 
II.Ctriedna učiteľka - Mgr. Tatiana Suranová
odbor: mechanik počítačových sieti
II.Etriedny učiteľ - Mgr. Peter Koháry
odbory: mechanik špecialista automobilovej výroby, strojný mechanik  
II.Ftriedna učiteľka - Mgr. Edita Kormanová
odbory: technicko-administratívny pracovník, poľnohospodárska výroba   
II.Jtriedny učiteľ - Ing. Milan Milučký
odbory: technicko-ekonomický pracovník, strojárstvo

3. ročník

III.Atriedny učiteľ - Ing. Michal Šerík
odbory: mechanik elektrotechnik, umelecko-remeselné spracúvanie kovov
III.Btriedny učiteľ - Ing. Oto Šidlo
odbory: mechanik mechatronik, programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení 
III.Ctriedny učiteľ - Mgr. štefan Mitka
odbor: mechanik počítačových sieti
III.Dtriedny učiteľ - Mgr. Karol Kubica
odbor:  mechanik nastavovač 
III.Etriedny učiteľ - Ing. Jaroslav Chabada
odbory: mechanik špecialista automobilovej výroby, inštalatér  
III.Ftriedna učiteľka - Ing. Mária Mušková
odbory: technicko-administratívny pracovník, strojný mechanik 

4. ročník

IV.Atriedna učiteľka - Mgr. Dagmar Kurucárová
odbor: mechanik elektrotechnik 
IV.Btriedna učiteľka - Ing. Alena Kučeríková
odbory: mechanik - mechatronik, podnikateľ pre rozvoj vidieka
IV.Ctriedna učiteľka - Mgr. Mária Duhovanová
odbor: mechanik počítačových sieti
IV.Dtriedny učiteľ - Ing. Štefan Belka
odbory:  mechanik nastavovač, programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení 

5. ročník

II.Jtriedny učiteľ - Ing. Milan Milučký
odbory: mechanik - mechatronik