Informácie o projekte

 

Názov Projektu:  Modrá škola na Kysuciach

Číslo Projektu:  ACC03055

Názov programovej oblasti: Prispôsobenie sa zmene klímy - prevencia pred povodňami a suchom

Cieľ (ciele) projektu: Zvýšenie povedomia a vzdelania v oblasti prispôsobenia sa zmene klímy

Plánovaný termín ukončenia Projektu: 30.9.2015

Celkové oprávnené výdavky Projektu: 39 384 eur.

Projektový grant aj každá jeho časť je tvorená z príspevku príslušného finančného mechanizmu a príspevku štátneho rozpočtu SR v pomere 85% / 15%.

Popis projektu:

Projekt " Modrá škola na Kysuciach "v rámci zvýšenia povedomia a vzdelania v oblasti prispôsobenia sa zmene klímy vypracuje osnovy zamerané na manažment dažďovej vody a jej prepojenie na zmenu klímy. Témy ako: Voda, Vodné rastliny, Vodné živočíchy, Kolobeh vody v prírode, Voda ako súčasť prírodného prostredia, Voda a klimatická zmena a Vodný ekosystém budú zahrnuté v edukačnom procese pre všetky ročníky a každú triedu. Teda 22 tried, po 3 vyučovacie hodiny. Spolu 66 vyučovacích hodín za školský rok. V rámci zvýšenia povedomia a vzdelania v oblasti prispôsobenia sa zmene klímy sa uskutočnia v priestoroch školy prednášky pre študentov i zamestnancov školy zamerané na dažďovú vodu, ktoré pripraví a prednesie odborník, ktorý má skúsenosti v oblasti vsakovania, využívania dažďovej vody a v zavádzaní bioretenčných systémov na Slovensku.

Projekt má vypracované i adaptačné opatrenia, zvýšenie podielu zelene a to: revitalizácia existujúcich stromov, drevín a trávnatej plochy v areály školy. Výsadbu nových stromov v počte 30 ks, kríkov 34 ks, zatrávnenie o celkovej výmere 984 m2. Ďalším adaptačným opatrením je realizovanie vodopriepustnosti povrchu v školskom areály a to: osadenie vegetačných tvárnic o celkovej ploche 306 m2 a zhotovenie chodníkov z Eko dlažby na ploche 190 m2. Záchyt vody, ako ďalšie adaptačné opatrenie bude realizovaný z rozostavanej budovy v areály školy / kuchyňa a odborné učebne /. Zachytená voda bude využívaná na zavlažovanie školského areálu.

Nakoľko náš školský areál má rozlohu približne 2 ha bez zastavaných plôch je možné ho premeniť na krásny zelený park. Do realizácie projektu budú zapojení všetci študenti, nie len vo vzdelávacom procese, ale i pri prácach na úprave terénu, výsadbe stromov a drevín, výseve trávy, úpravy okolia i pri zavádzaní technológie na záchyt vody pod dozorom odborných pedagogických a nepedagogických zamestancov a členov dobrovoľných organizácií podieľajúcich sa na projekte. Výsadba stromov bude za pomoci rodičov. Tým sa celý projekt dostane do povedomia študentov i verejnosti.

Zastavané plochy v školskom areály nemajú dažďovú vodu zvedenú do kanalizácie, ktorá ústi do ČOV, ale táto voda je odvádzaná do väčšieho prírodného rigolu, oddiaľ do menšieko potoka, ktorý sa vlieva do rieky Kysuca. Záchytom vody a vybudovaním jazierka chceme dosiahnuť, aby sa čo najmenšie množstvo dažďovej vody dostalo do potoka.

Publicita projektu bude zabezpečená na miestnej i regionálnej úrovni a to: publicita projektu v regionálnych týždenníkoch My kysucké noviny a Kysuce, v miestom mesačníku Zvesti. Projekt a jeho realizácia budú zverejňované na web stránke školy i mesta. Miesto realizácie projektu bude označené informačnou tabuľou / banerom /. Pre publicitu projektu budú oslovené i organizácie, ktoré sú zahrnuté v projekte. Spoluprácu v publicite i v realizácii adaptačných opatrení nám prisľúbili: Združenie rodičov a priateľov školy, Občianske združenie - Naša škola Kysuca, Mestský úrad v Kysuckom Novom Meste, Žilinský samosprávny kraj - odbor školstva, Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu i blízka Základná škola.

 Zoznam odkazov: