Aktivita 2.2

Názov aktivity:           

2.2 Implementácia nových foriem a metód vo vyučovacom procese na vybrané predmety

Cieľ aktivity:

Cieľom aktivity je prostredníctvom nových učebných materiálov vo výchovno-vzdelávacom procese zlepšiť a skvalitniť vyučovací proces na SOŠ strojníckej Kysucké Nové Mesto a tým zlepšiť študijné výsledky žiakov a umožniť im pokračovať v ďalšom štúdiu, prípadne v úspešnom uplatnení sa na trhu práce.

Implementovať nové učebné materiály v súlade s cieľmi výzvy tak, aby sa v reálnom vyučovaní aplikovali programy na uľahčenie prístupu ku vzdelávaniu  žiakov. Využitie didaktickej techniky, učebných pomôcok a ostatnej pedagogickej dokumentácie tak, aby sa rozvíjali kľúčové kompetencie žiakov SOŠ strojníckej Kysucké Nové Mesto .

Uľahčiť získavanie poznatkov a zvládnutie učiva pomocou využívania IKT techniky, nových didaktických pomôcok ako aj inovovaných učebných materiálov  reflektujúcich špecifiká a osobitosti žiaka v priamej nadväznosti na aktivity projektu.

Trvanie aktivity:

01. 08. 2014 – 31. 07. 2015

Popis aktivity:

Funkcia kativity:

  • zvyšovať kvalitu vzdelávania s cieľom podpory formálneho vzdelávania  žiakov,
  • rozvíjať kľúčové kompetencie a vedomosti tak, aby sa podporil prospech v škole a zvýšil záujem o formálne vzdelávanie ako také,
  • aplikácia nových učebných materiálov v praxi, odskúšanie inovovaných metód,
  • podpora programového vyučovania s využitím novej didaktickej a IKT techniky, školských potrieb a pomôcok,

Aktivita bude zrealizovaná internými pedagógmi strednej odbornej školy.

  • pri realizácii aktivity sa využije počítačová technika s prídavnými zariadeniami, multimediálna technika, didaktické a školiace pomôcky, zakúpené v rámci projektu:
  • počítačová technika v polyfunkčných učebniach a internet – pre všetky odbory;
  • interaktívna tabuľa - pri vedomostných vyučovacích predmetoch;
  • odborná a metodická literatúra zakúpená v rámci projektu;
  • školiace pomôcky – didaktické pomôcky zakúpené v rámci projektu pre  jednotlivé odbory podľa rozpisu v komentári k rozpočtu;
  • ďalší školiaci materiál - písacie potreby, kancelárske potreby,  ďalší materiál potrebný k spracovaniu podkladov.

Realizáciu aktivity budú zabezpečovať pedagógovia zapojení do aktivít projektu, pracovné pozície sú  zadefinované v personálnej  matici. Výsledkom, resp. výstupom bude zimplementovanie vzdelávacích a študijných programov, príprava pedagogicko-didaktických materiálov pre stanovené odbory na strednej odbornej škole spolu s doplnením didaktických pomôcok.

Podobné inovačné metódy a využitie novej didaktickej techniky (s dôrazom na používanie IKT) aplikujeme aj do ostatných predmetov. Vzhľadom na to, že tvorba nových učebných materiálov je jedným z výstupov projektu, nie je možné v tejto fáze projektu presne špecifikovať rozsah ani obsah predmetu. Ten bude vo veľkej miere závisieť aj od tvorivosti jednotlivých pedagógov.

Zakúpené zariadenia a didaktické/učebné pomôcky budú maximálne aktívne využívané oprávnenou cieľovou skupinou - žiakmi a pedagógmi SOŠs - v procese inovatívnych vyučovacích hodín v rámci jednotlivých predmetov a v laboratóriách, v závislosti od obsahu, témy a zamerania, ako aj metódy výučby. Dostupnosť uvedených pomôcok je predpokladom  úspešného, aktivizujúceho a motivačného prvku pre podporu kľúčových kompetencií a zručností  žiakov - matematická, digitálna a prírodovedná gramotnosť, ako aj komunikatívne či sociálne a občianske kompetencie.

Previazanosť tejto aktivity na následné aktivity v rámci predkladaného projektu spočíva v potrebe efektívneho využívania moderných didaktických prostriedkov v rámci nich. Zároveň zabezpečenie a príprava didaktickej techniky a pomôcok v rámci tejto aktivity predstavuje základňu pre pripravenosť a úspešnú implementáciu ďalších vzdelávacích aktivít projektu. 

Riziká aktivity vidíme v časovej zaneprázdnenosti učiteľov a možnom zlyhaní IKT, čo je možné včas eliminovať.

Cieľovou skupinou na ktorú je aktivita zameraná budú pedagogickí zamestnanci strednej odbornej  školy a žiaci strednej odbornej školy.