2414 L 01 strojárstvo – výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení

 

Základné údaje o štúdiu

 

Dĺžka štúdia: 2 roky

Forma štúdia: denné štúdium pre absolventov trojročných učebných odborov

Nevyhnutné vstupné požiadavky na štúdium: úspešné ukončenie 3. ročníka trojročného daného učebného odboru. Podmienky prijatia na štúdium ustanovuje vykonávací predpis o prijímacom konaní na stredné školy.

Spôsob ukončenia štúdia: maturitná skúška

Doklad o dosiahnutom vzdelaní: vysvedčenie o maturitnej skúške

Poskytnutý stupeň vzdelania: úplné stredné odborné vzdelanie, ISCED 3A

Možnosti pracovného uplatnenia absolventa:Výkon činností technika konštrukčného, technologického, montážneho a prevádzkového charakteru, ďalšie funkcie v odborných útvaroch, alebo ako špecialista pri vykonávaní komplexných remeselných prác v súlade so svojím zameraním.

Nadväzná odborná príprava (ďalšie vzdelávanie): Možnosti ďalšieho vysokoškolského bakalárskeho alebo inžinierskeho  vzdelávania v príbuzných odboroch, pomaturitné špecializačné vzdelávanie.

Charakteristika absolventa: Absolvent študijného odboru strojárstvo je kvalifikovaný pracovník schopný samostatne vykonávať práce pri projektovaní, konštrukcii, výrobe, montáži, ako aj v prevádzke a údržbe strojov prístrojov a zariadení. Pre kvalifikované vykonávanie uvedených činností získava absolvent štúdiom široký odborný profil s nevyhnutným všeobecným vzdelaním, s dostatočnou adaptabilitou, logickým myslením a schopnosťou aplikovať nadobudnuté vedomosti pri riešení problémov samostatne aj v tíme.

 

Školský vzdelávací program Vám poskytneme na sekretariáte  Strednej odbornej školy strojníckej, Športová 1326, Kysucké Nové Mesto.