8503 K 01 umeleckoremeselné spracúvanie kovov - kováčske a zámočnícke práce

 

Základné údaje o štúdiu

 

Dĺžka štúdia: 4 roky

Forma štúdia: denná

Nevyhnutné vstupné požiadavky na štúdium: podmienky prijatia na štúdium ustanovuje vykonávací predpis o prijímacom konaní na stredné školy, zdravotná spôsobilosť uchádzača o štúdium.     

Spôsob ukončenia štúdia: maturitná  skúška

Doklad o dosiahnutom vzdelaní: maturitné vysvedčenie, výučný list

Poskytnutý stupeň vzdelania: úplné stredné odborné vzdelanie ISCED 3A

Možnosti pracovného uplatnenia absolventa: absolvent sa ako odborne kvalifikovaný pracovník môže uplatniť v skupine povolaní so zameraním na navrhovanie, výrobu a montáž umelecko-remeselných výrobkov z kovu.

Nadväzná odborná príprava (ďalšie vzdelávanie) možnosti ďalšieho vysokoškolského bakalárskeho alebo inžinierskeho vzdelávania v príbuzných odboroch, pomaturitné špecializačné vzdelávanie

Charakteristika absolventa: Absolvent tohto odboru je kreatívny výtvarník,  zručný odborník v umelecko-remeselnej výrobe. Je schopný samostatne tvoriť, organizovať, realizovať a prezentovať vlastnú umeleckú tvorbu a vykonávať slobodné umelecké povolanie. Odborné vzdelávanie umožní rozvíjať samostatnosť a tvorivosť  s dôrazom na divergentné myslenie a konanie vo všetkom, čo súvisí s výtvarným umením, kultúrou osobnosti a umeleckou  stránkou  remeselného prevedenia. Dokáže sa orientovať v opisoch pracovných postupov, v  materiáloch, v pracovných výkresoch a dokumentácii.

 

Školský vzdelávací program Vám poskytneme na sekretariáte  Strednej odbornej školy strojníckej, Športová 1326, Kysucké Nové Mesto.