2488 H mechanik špecialista automobilovej výroby

 

Základné údaje o štúdiu

 

Dĺžka štúdia: 3 roky

Forma štúdia: denné štúdium pre absolventov základnej školy

Nevyhnutné vstupné požiadavky na štúdium: podmienky prijatia na štúdium ustanovuje vykonávací predpis o prijímacom konaní na stredné školy, zdravotná spôsobilosť uchádzača o štúdium.

Spôsob ukončenia štúdia: záverečná skúška

Doklad o dosiahnutom vzdelaní: vysvedčenie o záverečnej skúške, výučný list

Poskytnutý stupeň vzdelania: stredné odborné vzdelanie, ISCED 3C

Možnosti pracovného uplatnenia absolventa: Absolvent sa ako  odborne kvalifikovaný pracovník môže uplatniť v skupine povolaní so zameraním na výrobu, montáž, obsluhu, opravy a údržbu strojov, skupín a podskupín strojov a technických zariadení.

Nadväzná odborná príprava (ďalšie vzdelávanie): vzdelávacie programy   nadstavbového  štúdia  pre absolventov 3. ročných učebných odborov. Špeciálne kurzy, ktoré umožňujú rozšíriť odbornú kvalifikáciu absolventov.

Charakteristika štúdia: Príprava je zameraná na vykonávanie práce na špecializovaných pracoviskách pri hromadnej výrobe a montážnych linkách automobilov, automobilových komponentov a automobilového príslušenstva.


Školský vzdelávací program Vám poskytneme na sekretariáte  Strednej odbornej školy strojníckej, Športová 1326, Kysucké Nové Mesto.