6475 H technicko-administratívny pracovník

 

Základné údaje o štúdiu

 

Dĺžka štúdia: 3 roky

Forma štúdia: denná

Nevyhnutné vstupné požiadavky na štúdium: podmienky prijatia na štúdium ustanovuje vykonávací predpis o prijímacom konaní na stredné školy, zdravotná spôsobilosť uchádzača o štúdium.

Spôsob ukončenia štúdia: záverečná skúška

Doklad o dosiahnutom vzdelaní: vysvedčenie o záverečnej skúške, výučný list

Poskytnutý stupeň vzdelania: stredné odborné vzdelanie ISCED 3C

Možnosti pracovného uplatnenia absolventa: nachádzajú široké uplatnenie ako nižší technicko-hospodárski pracovníci v rôznych odvetviach národného hospodárstva, vo výrobe, doprave, skladovom hospodárstve, ale i v obchode a v službách rôznych podnikateľských inštitúcií.

Nadväzná odborná príprava (ďalšie vzdelávanie): študijné odbory nadstavbového štúdia pre absolventov trojročných učebných odborov nadväzujúcich na predchádzajúci odbor štúdia – úplné stredné odborné vzdelania na úrovni ISCED 3A

Charakteristika štúdia: Vzdelávanie a príprava zameraná tak, aby absolvent ovládal vyhľadávanie, spracovanie a zakladanie informácií, písanie na stroji, prácu s výpočtovou technikou, s komunikačným programom a textovým editorom, vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva podnikateľských subjektov, vedenie záznamov o toku materiálu, o vyrobenom, kúpenom a skladovanom tovare, výber druhu a výpočet množstva materiálu potrebného pre určitú výrobu podľa technologického postupu. Absolvent získal pracovné návyky a zručnosti pre obsluhu zariadení techniky administratívy, výpočtovej techniky a reprografickej techniky a informatiky.

 

Školský vzdelávací program Vám poskytneme na sekretariáte  Strednej odbornej školy strojníckej, Športová 1326, Kysucké Nové Mesto.