4572 F poľnohospodárska výroba

 

Základné údaje o štúdiu

 

Dĺžka štúdia: 2 roky

Forma štúdia: denná

Nevyhnutné vstupné požiadavky na štúdium: absolvovanie aspoň 6. ročníka základnej školy po 8. rokoch školskej dochádzky, zdravotná spôsobilosť uchádzača o štúdium.

Spôsob ukončenia štúdia: záverečná skúška

Doklad o dosiahnutom vzdelaní: vysvedčenie o záverečnej skúške, výučný list 

Poskytnutý stupeň vzdelania: nižšie stredné  vzdelanie  - ISCED 2 C

Možnosti pracovného uplatnenia absolventa: v pracovných pozíciách ako základný robotník v poľnohospodárstve, záhradníctve, agroturistike, hydinárskych závodoch

Nadväzná odborná príprava (ďalšie vzdelávanie): po úspešnom absolvovaní doplnkového kurzu, ktorým sa úspešne ukončí II. stupeň základnej školy môže žiak pokračovať vo vzdelávacom programe na úrovni ISCED 3C

Charakteristika štúdia: Príprava je zameraná na vykonávanie prác pri pestovaní rastlín,  chove hospodárskych zvierat, používanie pracovných prostriedkov, náradia,  strojov a zariadení. Výkon  nenáročných  pracovných činnosti v oblasti poľnohospodárstva.

 

Školský vzdelávací program Vám poskytneme na sekretariáte  Strednej odbornej školy strojníckej, Športová 1326, Kysucké Nové Mesto.