Motivačné štipendium pre žiakov základných škôl

 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR chce motivovať žiakov, aby sa hlásili na študijné a učebné odbory, ktorých absolventi sú vyhľadávaní na trhu práce.  Na našej škole sú to tieto odbory:

strojný mechanik, obrábač kovov  a umeleckoremeselné spracúvanie kovov.

Žiakom základných škôl,  ktorí sa rozhodnú pre štúdium takýchto študijných a učebných odborov, sa bude vždy zo štátneho rozpočtu poskytovať motivačné štipendium. Jeho výška je odstupňovaná podľa konkrétne určeného priemerného prospechu žiaka.

BLIŽŠIE  INFORMÁCIE


.