Kritéria prijímacieho konania pre školský rok 2018/2019


.

Oznamujeme žiakom, rodičom, zákonným zástupcom a zamestnancom školy, že dňom 01.04.2018 prechádza naša škola na stravovací systém aSc agendy

Základné informácie potrebné k systému školského stravovania:


.

.